. Pradžia

Informacija nevyriausybinėms organizacijoms

 

Kviečiame teikti paraiškas dėl NVO projektų finansavimo

Širvintų rajono savivaldybės administracija (toliau – administracija) kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Širvintų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašą, patvirtintą Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 23 d. sprendimu Nr. 1-157 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

Nustatytos formos paraiškas gali teikti tik Širvintų rajone registruotos ir veikiančios nevyriausybinės organizacijos. Didžiausia galima prašyti finansavimo suma vienam projektui 500 Eur. Jei projektas įgyvendinamas pagal Širvintų rajono vietos veiklos grupės programą (priemonę) ir (arba) veiklos sritį, projektui gali būti skiriama 2 000 Eur. Jei projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma viršija skiriamos paramos dydį, tas išlaidas NVO turi padengti iš kitų finansavimo šaltinių. Paraiškos priimamos nuo 2023 m. vasario 2 d. iki 2023 m. lapkričio 1 d.

Finansuojamos veiklos sritys, susijusios su:

 1. jaunimo iniciatyvumu, bendravimu, bendradarbiavimu, aktyvumo skatinimu, migracijos mažinimu;
 2. kartų bendravimo stiprinimu;
 3. pagyvenusių žmonių užimtumo organizavimu;
 4. informacinės visuomenės plėtra;
 5. kraštovaizdžio tvarkymu ir krašto etnokultūros išsaugojimu;
 6. neįgalių žmonių integracijos į rajono kultūrinį gyvenimą projektais;
 7. iniciatyvomis, kurios stiprina NVO plėtrą, veiklas ir gebėjimus teikti viešąsias paslaugas.

Pareiškėjas kartu su nustatytos formos paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų) kopijas:

 1. pareiškėjo steigimo dokumento (pvz.: nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis tinkama veikla);
 2. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 3. projekto išlaidas pagrindžiančių dokumentų (komerciniai pasiūlymai, interneto nuorodos, sudarytos sutartys ar kt.)
 4. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Paraiškos ir papildomi dokumentai priimami savivaldybės priimamajame adresu Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos arba el. paštu [email protected].

Paraiškos vertinamos pagal šiuos kriterijus:

 1. projekto atitiktis veiklos sritims;
 2. projekto turinys (tikslo, veiklų realumas, aiškumas, konkretumas);
 3. projekto tęstinumo galimybės;
 4. projekto nauda visuomenei;
 5. pateikti visi reikalingi dokumentai ir informacija.

Informaciją teikia Širvintų rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja Eglė Piškinaitė, mob. tel. 8 615 74665, el. p. [email protected]

Širvintų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas

Širvintų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo dalinis pakeitimas

Paraiškos forma