. Pradžia

Telkimas visuomenei naudingai veiklai

TELKIMAS VISUOMENEI NAUDINGAI VEIKLAI

Visuomenei naudinga veikla – neatlyginamos nedidelės apimties visuomenei naudingos paslaugos, kurias savivaldybės teritorijos gyventojai atlieka bendruomenės labui.

Visuomenei naudinga veikla gali būti:

 • aplinkos (teritorijų, skirtų visuomenės poreikiams) tvarkymas;
 • parkų, miškų, medelynų, želdinių, krūmų tvarkymas ir priežiūra;
 • veikla socialinėse, švietimo, sveikatos, kultūros ir kitose įstaigose ir institucijose;
 • veikla nevyriausybinėse organizacijose, veikiančiose socialinės, švietimo, sveikatos, kultūros, aplinkosaugos srityse;
 • pagalba teikiant socialines paslaugas;
 • pagalba organizuojant kultūros, sporto ir kitus renginius;
 • kita gyvybei ir sveikatai pavojaus nekelianti ir specialaus pasirengimo bei kvalifikacijos nereikalaujanti veikla bendruomenės labui.

Visuomenei naudingai veiklai atlikti pasitelkiami:

 • ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys;
 • darbingi nedirbantys (taip pat savarankiškai nedirbantys) ar dirbantys (taip pat savarankiškai dirbantys), atsižvelgiant į darbo laiko ar veiklos trukmę, nesimokantys darbingo amžiaus asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 1 punkte.

Visuomenei naudingai veiklai nepasitelkiami:

 • asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių;
 • nėščios moterys;
 • motina ar tėvas arba globėjas, auginantys vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) iki 3 metų; vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) iki 8 metų, kuris (kurie) negali lankyti švietimo įstaigos pagal gydytojų rekomendaciją, arba vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius), nelankantį (nelankančius) švietimo įstaigos dėl to, kad švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nėra vietų, arba dėl to, kad bendrai gyvenantys asmenys gyvena kaimo vietovėje didesniu kaip trijų kilometrų atstumu nuo švietimo įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ir savivaldybėje neteikiamos vaiko vežimo paslaugos, bet ne vėliau, iki vaikas pradės mokytis pagal pradinio ugdymo programą;
 • asmenys, kurie slaugo ar prižiūri asmenį, savo ar kito bendrai gyvenančio asmens vaiką arba vaiką, kuriam įstatymų nustatyta tvarka nustatyta globa ar rūpyba šeimoje, jeigu jiems yra mokamos slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos arba jeigu jie įstatymų nustatyta tvarka paskirti fizinio asmens, pripažinto neveiksniu arba neveiksniu tam tikroje srityje, arba vaiko, kuriam įstatymų nustatyta tvarka nustatyta globa šeimoje, globėju, ar asmens arba vaiko, kuriam įstatymų nustatyta tvarka nustatyta rūpyba šeimoje, rūpintoju;
 • neįgalūs asmenys;
 • asmenys, kurie gydosi sveikatos priežiūros įstaigose (jų gydymosi laikotarpiu);
 • asmenys, kuriems išduoti elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai ar medicininės pažymos (jų galiojimo laikotarpiu);
 • asmenys, pateikę Medicinos dokumentų išrašą (forma Nr. 027/a) ar gydytojų konsultacinės komisijos išvadą, kuriose nurodoma, kad asmuo nurodytą laikotarpį dėl sveikatos būklės negali dalyvauti visuomenei naudingoje veikloje;

Visuomenei naudingos veiklos, kuri priklauso nuo gaunamos piniginės socialinės paramos dydžio per mėnesį, darbo laiko trukmė:

 • iki 0,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) socialinės paramos dydžio per mėnesį –10 valandų;
 • nuo 0,5 VRP iki 1 VRP socialinės paramos dydžio per mėnesį –16 valandų;
 • nuo 1 VRP iki 1,5 VRP socialinės paramos dydžio per mėnesį – 24 valandos;
 • nuo 1,5 VRP iki 2 VRP socialinės paramos dydžio per mėnesį – 32 valandos;
 • daugiau kaip 2 VRP iki 1 VRP socialinės paramos dydžio per mėnesį – 40 valandų.
 • Vienos dienos darbo laiko trukmė – 4 valandos per dieną.

Visuomenei naudingą veiklą organizuoja Širvintų rajono savivaldybės seniūnijų seniūnai, Širvintų rajono savivaldybės viešųjų ir biudžetinių įstaigų vadovai, UAB „Širvintų komunalinis ūkis“ vadovas.

Reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. A1-255 „Dėl telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. 9-418 „Dėl visuomenei naudingos veiklos trukmės ir laiko nustatymo, dėl įgaliojimo organizuoti visuomenei naudingą veiklą, dėl pranešimo apie visuomenei naudingos veiklos atlikimą formos patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas.