. Pradžia

Informacija apie socialines paslaugas

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ RŪŠYS:

 • Bendrosios socialinės paslaugos
 • Specialiosios socialinės paslaugos

BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS:

 • Tarpininkavimas ir atstovavimas.
 • Maitinimo organizavimas.
 • Transporto organizavimas.
 • Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas.
 • Kitos bendrosios socialinės paslaugos.

Dokumentai, reikalingi bendrosioms socialinėms paslaugoms gauti:

 1. Prašymas.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (LR piliečio pasas ar asmens tapatybės kortelė, leidimas nuolat gyventi Lietuvoje).
 3. Pažyma iš seniūnijos apie deklaruotą gyvenamąją vietą.
 4. Pažyma apie šeimos sudėtį (iš seniūnijos, kurioje asmuo deklaravęs gyvenamąją vietą).
 5. Pažyma apie asmens (šeimos narių) už 3 mėnesius iki kreipimosi dėl paslaugų gavimo arba kreipimosi mėnesio gaunamas pajamas.
 6. Pensininko ar neįgaliojo pažymėjimo kopija.
 7. Kiti dokumentai, patikslinantys socialinių paslaugų skyrimo tikslingumą, pagal būtinumą.

SPECIALIOSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS:

Socialinė priežiūra:

 • pagalba į namus;
 • socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas;
 • intensyvi krizių įveikimo pagalba;
 • laikinas apnakvindinimas;
 • psichosocialinė pagalba;
 • laikinas atokvėpis;
 • pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti;
 • vaikų dienos socialinė priežiūra.

Socialinė globa:

 • dienos socialinė globa institucijoje;
 • dienos socialinė globa asmens namuose (integrali pagalba);
 • trumpalaikė socialinė globa;
 • ilgalaikė socialinė globa;
 • laikinas atokvėpis.

Dokumentai, reikalingi specialiosioms socialinėms paslaugoms gauti:

 1. Prašymas.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (LR piliečio pasas ar asmens tapatybės kortelė, leidimas nuolat gyventi Lietuvoje).
 3. Pažyma iš seniūnijos apie deklaruotą gyvenamąją vietą.
 4. Pažyma apie šeimos sudėtį iš seniūnijos, kurioje asmuo (šeima) deklaravęs gyvenamąją vietą arba faktiškai gyvena.
 5. Vaiko (vaikų) gimimo liudijimo (liudijimų) kopija (kopijos).
 6. Santuokos, ištuokos ar mirties liudijimų kopijos (jei yra).
 7. Pažyma apie asmens (šeimos narių) už tris mėnesius iki kreipimosi dėl paslaugų skyrimo arba kreipimosi mėnesio gaunamas pajamas.
 8. Pensininko ar neįgaliojo pažymėjimo kopija.
 9. Kiti dokumentai, patikslinantys socialinių paslaugų teikimo reikalingumą pagal būtinumą.

Jeigu dokumentai ir (ar) duomenys, kurių reikia nustatant teisę gauti socialines paslaugas, yra valstybės registruose, žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose ar juos savivaldybės administracija pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis gauna iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, pareiškėjas šių dokumentų ir (ar) duomenų pateikti neprivalo.

MOKĖJIMAS UŽ SOCIALINIAS PASLAUGAS

Mokėjimo už socialines paslaugas dydis asmeniui (šeimai) nustatomas individualiai, atsižvelgiant į teikiamų asmeniui (šeimai) socialinių paslaugų rūšį ir asmens (šeimos narių) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas.

 1. Mokėjimas už bendrąsias socialines paslaugas:

informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, neįgaliųjų ir senyvo amžiaus žmonių aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis bei maitinimo organizavimo paslaugos teikiamos nemokamai.

Už asmeninės higienos ir priežiūros, transporto organizavimo  paslaugas asmuo (šeima) moka pagal tų paslaugų teikimo ir mokėjimo už jas tvarką.

 1. Mokėjimas už socialinės priežiūros paslaugas nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas:
 • asmens (šeimos), kurio (-ios) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dvigubą dydį, bet mažesnės už VRP trigubą dydį, mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis negali būti didesnis kaip 5 procentai asmens (šeimos) pajamų;
 • asmens (šeimos), kurio (-ios) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už VRP trigubą dydį, bet mažesnės už VRP keturgubą dydį, mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis negali būti didesnis kaip 10 procentų asmens (šeimos) pajamų;
 • asmens (šeimos), kurio (-ios) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už VRP keturgubą dydį, bet mažesnės už VRP penkiagubą dydį, mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis negali būti didesnis kaip 15 procentų asmens (šeimos) pajamų;      
 • asmens (šeimos), kurio (-ios) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už VRP penkiagubą dydį, mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis negali būti didesnis kaip 20 procentų asmens (šeimos) pajamų.

Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už socialinę priežiūrą dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už VRP dvigubą dydį, o socialinę riziką patiriančio suaugusio asmens, ilgiau kaip mėnesį per kalendorinius metus gyvenančio socialinių paslaugų įstaigoje ir joje gaunančio socialinę priežiūrą, mėnesio pajamos negali likti mažesnės nei 0,8 VRP dydžio.

Nemokamai socialinės priežiūros paslaugos teikiamos:

 • socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, intensyvios krizių įveikimo pagalbos, laikino apnakvindinimo paslaugos bei pagalbos į namus paslaugos:
 • socialinę riziką patiriantiems vaikams;
 • socialinę riziką patiriančioms šeimoms;
 • likusiems be tėvų globos vaikams;
 • asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam socialinę pašalpą;
 • asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už VRP dvigubą dydį;
 • asmeniui (šeimai) 7 pirmąsias kalendorines dienas krizių atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo emociniam ar fiziniam saugumui, sveikatai ar gyvybei.
 • pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti;
 • vaikų dienos socialinė priežiūra;
 1. Mokėjimas už dienos socialinę globą nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas:
 • vieno gyvenančio asmens, kurio pajamos mažesnės už VRP dvigubą dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis negali būti didesnis kaip 10 procentų asmens pajamų;
 • vieno gyvenančio asmens, kurio pajamos yra didesnės už VRP dvigubą dydį, bet mažesnės už VRP trigubą dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis negali būti didesnis kaip 15 procentų asmens pajamų;
 • vieno gyvenančio asmens, kurio pajamos yra didesnės už VRP trigubą dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą mokėjimo dydis negali būti didesnis kaip 20 procentų asmens pajamų;
 • asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui yra mažesnės už VRP dvigubą dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis negali būti didesnis kaip 10 procentų asmens pajamų;
 • asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui yra didesnės už VRP dvigubą dydį, bet mažesnės už VRP trigubą dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis negali būti didesnis kaip 20 procentų asmens pajamų;
 • asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui yra didesnės už VRP trigubą dydį, bet mažesnės už VRP keturgubą dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis negali būti didesnis kaip 30 procentų asmens pajamų;
 • asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui yra didesnės už VRP keturgubą dydį, bet mažesnės už VRP penkiagubą dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis negali būti didesnis kaip 40 procentų asmens pajamų;
 • asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui viršija VRP penkiagubą dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą negali būti didesnis kaip 50 procentų asmens pajamų;
 • mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį ar ne visą dieną teikiamą dienos socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos dienos socialinės globos trukmei, atsižvelgiant į valandinį ir dienos paslaugos įkainį ir gaunamas asmens pajamas. Tais atvejais, kai asmuo, gaudamas dienos socialinę globą (institucijoje), maitinasi savo lėšomis (reikalingas specialus maistas), mokėjimo už dienos socialinę globą dydis mažinamas proporcingai ta dalimi, kuria sumažėja dienos socialinės globos kaina, kai į ją neįskaičiuojamos maitinimosi išlaidos pagal teisės aktų nustatytas rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas.
 1. Mokėjimas už trumpalaikę socialinę globą nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas:
 • asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų;
 • Jei asmeniui teikiama trumpalaikė socialinė globa ir jį prižiūrintiems šeimos nariams suteikiamas laikinas atokvėpis, asmens mokėjimo dydis neturi viršyti 50 procentų asmens pajamų;
 • kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už trumpalaikę socialinę globą padengti;
 • kai asmuo, gaudamas trumpalaikę socialinę globą, maitinasi savo lėšomis, mokėjimo už trumpalaikę socialinę globą dydis mažinamas proporcingai ta dalimi, kuria sumažėja trumpalaikės socialinės globos kaina, kai į ją neįskaičiuojamos maitinimosi išlaidos pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas;
 • mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį ar ne visą parą teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos trumpalaikės socialinės globos trukmei.

Nemokamai trumpalaikė socialinė globa teikiama:

 • socialinę riziką patiriančiam vaikui (-ams);
 • likusiam be tėvų globos vaikui.
 1. Mokėjimas už ilgalaikę socialinę globą nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas ir turimą turtą:
 • mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų, jeigu asmens turto vertė mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą;
 • jeigu suaugusio asmens turto vertė didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą;
 • kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už ilgalaikę socialinę globą padengti;
 • mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą vaikui su negalia dydis nustatomas neatsižvelgiant į asmens turtą ir neturi viršyti 80 procentų vaiko pajamų. Tais atvejais, kai vaikas su negalia pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už ilgalaikę socialinę globą padengti;
 • asmenys, laikinai teisės aktų nustatyta tvarka išvykę iš ilgalaikę socialinę globą teikiančios socialinių paslaugų įstaigos, už išvykimo laiką nuo ketvirtos išvykimo paros moka 30 procentų jiems nustatyto mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydžio. Už tris pirmąsias išvykimo paras (įskaitant ir tuos atvejus, kai išvykstama trumpiau kaip trims paroms), mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nemažinamas.

Nemokamai ilgalaikė socialinė globa teikiama:

 • socialinę riziką patiriančiam vaikui (-ams);
 • likusiam be tėvų globos vaikui.

KAS IR KUR GALI KREIPTIS DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ?

Paslaugas norintis gauti asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, gali kreiptis:

 • dėl bendrųjų socialinių paslaugų teikimo į paslaugas teikiančias organizacijas;
 • dėl specialiųjų paslaugų į seniūnijose dirbančius socialinio darbo organizatorius, kurie paruoš reikiamus dokumentus.

 

Daugiau informacijos apie socialines paslaugas:

 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91609F53E29E/asr

 1. Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymu Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51F78AE58AC5/asr

 1. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymu Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D892F4364169/asr

 1. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Širvintų rajono savivaldybėje tvarkos apraše, patvirtintame Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2021-05-26 sprendimu Nr. 1-124 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Širvintų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“:

https://www.sirvintos.lt/lt/taryba/sprendimai/2086?sqid=1d810a301c62d5fb0c8b7e4479f322b46e512267

 1. Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-06-14 nutarimu Nr.583 ,,Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.28208650B42B/asr

 1. Širvintų rajono savivaldybės mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos apraše, patvirtintame Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2020-04-02 sprendimu Nr. 1-45 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“:

https://www.sirvintos.lt/lt/taryba/sprendimai/2086?sqid=c4aacbe7d8371d5ea918e9f29005aba9d3026103