. Pradžia

Koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos

Koordinuotai teikiamos paslaugos vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) – koordinuotas švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimas vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki mokslo metų, kuriais jiems sueina 21 metai, pabaigos, o tiems, kurie dėl ligos mokėsi su pertraukomis ir pateikė tokių pertraukų priežastį pagrindžiančius dokumentus, – iki mokslo metų, kuriais jiems sueina 23 metai, pabaigos), ugdomiems (mokomiems) pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, (toliau – vaikas), ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams).

Koordinuotai teikiamų paslaugų tikslas – sudaryti palankias sąlygas vaiko gerovei, padedant jo tėvams (globėjams, rūpintojams) kurti saugią aplinką, užtikrinti gyvenimo, asmeninių bei socialinių ryšių kokybę.

Dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo gali kreiptis vaiko atstovai pagal įstatymą, institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas vaikui ir šeimai.

Koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis atsiranda, kai pavienės, atskirai teiktos ar teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugos yra neveiksmingos, neefektyvios ir neužtikrina vaiko gerovės.

Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo ir teikimo klausimai svarstomi, kai:

  • Gautas vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) nustatytos formos prašymas (1 priedas) kartu su pavienes švietimo pagalbos, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas teikusios ar teikiančios institucijos, įstaigos ar organizacijos siūlymu dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo;
  • su prašymu kreipiasi institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas, nustačiusios, kad jų teiktų ar teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) nepakanka (2 priedas);
  • gautas minimalios priežiūros priemonės vykdytojo (-ų) ir kitų, vaikui teikiančių švietimo, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas specialistų pranešimas, kad vaikui taikoma (-os) minimalios priežiūros priemonė (-ės) yra neveiksminga (-os);
  • priimamas sprendimas vaikui skirti vidutinės priežiūros priemonę. Tokiu atveju svarstomas koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis tik vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams);
  • gauta vaikų socializacijos centro informacija apie vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo pabaigą (tokiu atveju koordinuotai teikiamos paslaugos gali būti teikiamos vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams).

Iškilus klausimams dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo ir teikimo galima kreiptis į Širvintų rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorę Simoną Skardžiuvienę, tel. Nr. +370 665 23878, el. p. [email protected], adresas: Širvintų rajono savivaldybė, Vilniaus g. 61, 214 kab.

Mero potvarkis

Prašymo forma tėvams (globėjams, rūpintojams)

Prašymo forma įstaigoms, institucijoms, organizacijoms