. Pradžia

Koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos

Koordinuotai teikiamos paslaugos vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) – koordinuotas švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimas vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – vaikas) iki 21 metų, ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams).

Koordinuotai teikiamų paslaugų tikslas - sudaryti palankias sąlygas vaiko gerovei, padedant jo tėvams (globėjams, rūpintojams) kurti saugią aplinką, užtikrinti gyvenimo, asmeninių bei socialinių ryšių kokybę.

Dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo gali kreiptis vaiko atstovai pagal įstatymą, institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas vaikui ir šeimai.

Koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis atsiranda, kai pavienės, atskirai teiktos ar teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugos yra neveiksmingos, neefektyvios ir neužtikrina vaiko gerovės.

Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo ir teikimo kriterijai:

  • kai vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) kreipiasi kartu su pavienes švietimo pagalbos, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas teikusios ar teikiančios institucijos, įstaigos ar organizacijos siūlymu dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo;
  • kai su prašymu kreipiasi institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas, nustačiusios, kad jų teiktų ar teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) nepakanka;
  • kai kreipiasi minimalios priežiūros priemonės vykdytojo (-ų) ir kitų, vaikui teikiančių švietimo, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas specialistų pranešimas, kad vaikui taikoma (-os) minimalios priežiūros priemonė (-ės) yra neveiksminga (-os);
  • kai priimamas sprendimas vaikui skirti vidutinės priežiūros priemonę. Tokiu atveju svarstomas koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis tik Vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams);
  • kai gauta vaikų socializacijos centro informacija apie vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo pabaigą (tokiu atveju koordinuotai teikiamos paslaugos gali būti teikiamos vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams).

Iškilus klausimams dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo ir teikimo galima kreiptis į tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių: Simona Skardžiuvienė, tel. nr. 861114807, el. p. [email protected], adresas: Širvintų rajono savivaldybė, Vilniaus g. 61, 421 kab.“

 

2018-03-22 Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 9-245 „Dėl Širvintų rajono savivaldybėje koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo“

Dėl Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-03-22 įsakymo Nr. 9-245 "Dėl Širvintų rajono savivaldybėje koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo" dalinio pakeitimo ir papildymo

Prašymo forma įstaigoms / institucijoms / organizacijoms

Prašymo forma vaiko atstovams pagal įstatymą