. Pradžia

Širvintų rajono savivaldybė skelbia konkursą Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus specialisto (prekių ir paslaugų pirkimo specialistas) pareigoms eiti0

DARBUOTOJŲ PAGAL DARBO SUTARTĮ KONKURSO APRAŠYMAS

Skelbimo nr.:

82502

Skelbimo data:

2022-09-14

Skelbimas galioja iki:

2022-09-28

Konkursą inicijuojanti įstaiga:

Širvintų rajono savivaldybės administracija

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Širvintų rajono savivaldybės administracija

Pareigos:

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus specialistas (prekių ir paslaugų pirkimo specialistas)

Pareiginės algos koeficientas:

8.00

Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo:

1,448.00

Darbo vieta (miestas):

Širvintos

Informacija apie įstaigą:

 

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA Širvintų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2022 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 9-467PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus specialisto (prekių ir paslaugų pirkimo specialistas) yra specialistas.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. būti susipažinusiam ir išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešuosius pirkimus;
3.3. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, jas gebėti praktiškai taikyti;
3.4. gebėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. organizuoja ir atlieka Širvintų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras;
4.2. rengia Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų dokumentus (skelbimus, ataskaitas, kvietimus, pirkimo sąlygas, tiekėjų apklausos pažymas) ir kitus dokumentus bei jų paaiškinimus;
4.3. tikrina Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų dokumentus, teikia pasiūlymus dėl
pakeitimų juose;
4.4. organizuoja Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijų posėdžius ir
dalyvauja jų darbe;
4.5. prireikus rengia ir tvarko viešųjų pirkimų komisijų posėdžių protokolus, atlieka kitus būtinus darbus, susijusius su šių komisijų veikla;
4.6. administruoja Savivaldybės administracijos paskyrą Centrinėje viešųjų pirkimų
informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS);
4.7. registruoja Savivaldybės administracijoje vykdomų viešųjų pirkimų dokumentus,
užtikrina jų saugumą ir tinkamą naudojimą;
4.8. kontroliuoja Savivaldybės administracijos pasirašytų pirkimų sutarčių (jų
pakeitimų), privalomų skelbti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka,
paskelbimą;
4.9. siekdamas užtikrinti informacijos apie viešuosius pirkimus sklaidą ir viešumą, nuolat
skelbia informaciją viešųjų pirkimų klausimais CVP IS, Savivaldybės interneto puslapyje ar kt.;
4.10. konsultuoja Savivaldybės administracijos ir Savivaldybei pavaldžių įstaigų darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais;
4.11. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos padaliniais, kitų
savivaldybių skyriais, Viešųjų pirkimų tarnyba, Europos Sąjungos ir užsienio institucijų ar fondų
projektus įgyvendinančiomis institucijomis;
4.12. kaupia Savivaldybės administracijos padalinių teikiamą informaciją apie planuojamus
atlikti viešuosius pirkimus ir planuoja per finansinius metus numatomų pirkimų poreikius: perkamus
objektus, jų kiekius ir numatomas lėšas; rengia metinį Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų
planą ir jo papildymus;
4.13. CVP IS skelbia planuojamų atlikti pirkimų suvestinę;
4.14. CVP IS Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia informaciją apie žodžiu ir raštu sudarytas sutartis, jų pakeitimus;
4.15. vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus, su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.Susipažinau, sutinku
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)

Vertinimo metodai:

 

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Komentarai

*need_admin_confirmation*

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}