. Pradžia

Siūloma tobulinti Lietuvos korupcijos prevencijos modelį

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), įvertinusi Lietuvoje vykdomas korupcijos prevencijos priemones, atsižvelgdama į kitų valstybių gerąją patirtį, tarptautinės bendruomenės pripažintus atsparumo korupcijai principus, pristato Korupcijos prevencijos (atsparumo korupcijai) metmenis, kurių pagrindu kviečia diskutuoti dėl korupcijos prevencijos (atsparumo korupcijai) modelio Lietuvoje atnaujinimo krypčių.

„Korupcijos prevencijos metmenys – tai kvietimas pradėti diskusijas dėl kokybiškai naujo korupcijos prevencijos etapo Lietuvoje. Šiais siūlymais tikimės mažiau biurokratizmo ir daugiau realių, pamatuojamų veiksmų, kuriant atsparią korupcijai aplinką Lietuvoje“, – sako STT direktorius Žydrūnas Bartkus.

Analizuojant šiuo metu galiojančias ir praktikoje taikomas korupcijos prevencijos priemones, pastebėta, kad vis dar nėra aiškios už atsparumą korupcijai atsakingų subjektų sistemos, o korupcijos prevencijos priemonės taikomos fragmentiškai ir neretai paviršutiniškai. Ministerijos ir savivaldybės nepakankamai rūpinasi, kad korupcijos prevencijos priemonės būtų diegiamos joms pavaldžiose įstaigose. Nėra nustatytų kriterijų, pagal kuriuos galėtų būti vertinama ir palyginama institucijų antikorupcinės aplinkos kūrimo veikla, todėl sudėtinga objektyviai pamatuoti įstaigų pastangas ir pažangą korupcijos prevencijos srityje. Be to, į korupcijos prevencijos veiklą nėra pakankamai įtraukti visi reikiami dalyviai, pavyzdžiui, valstybės ir savivaldybių įstaigų vidaus audito tarnybos.

STT, pristatydama Korupcijos prevencijos (atsparumo korupcijai) metmenis, teikia šiuos siūlymus:

1. Kurti antikorupcinę aplinką Lietuvoje pereinant nuo prievartos link savanoriškos veiklos.

Antikorupcinės aplinkos kūrimas Lietuvos valstybės ir savivaldybių įstaigose neturėtų būti užtikrinamas tik įpareigojimu ar prievarta. Institucijos turėtų būti motyvuotos atsparumo korupcijai priemones diegti sąmoningai ir savanoriškai.

2. Sistemiškai koordinuoti korupcijos prevenciją Lietuvoje bei skatinti ministerijas ir savivaldybes organizuoti pavaldžių įstaigų, įmonių atsparumo korupcijai veiklą.

Įgyvendinus šį siūlymą, įstatyme būtų įtvirtinti ne tik pagrindiniai atsparumą korupcijai formuojantys subjektai, bet ir jų partneriai (pvz., Valstybės kontrolė, Viešųjų pirkimų tarnyba, Vyriausioji rinkimų komisija, Valstybinė mokesčių inspekcija ir kt.). Ministro Pirmininko vadovaujama komisija koordinuotų visą korupcijos prevenciją, o ministerijos ir savivaldybės taptų atsakingos už atsparumo korupcijai veiklą pavaldžiose įstaigose, įmonėse, būtų paskiriami atsakingi asmenys ir (ar) padaliniai. Tokiu būdu būtų pereinama prie koordinuoto ir sistemiško antikorupcinės aplinkos kūrimo.

3. Kurti naujas ir atnaujinti esamas korupcijos prevencijos (atsparumo korupcijai) priemones.

Siekiant mažinti administracinę naštą, siūloma, kad korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas būtų vykdomas ne kiekvienais metais visose be išimties viešojo sektoriaus įstaigų veiklos srityse, kaip yra dabar, o tik aptikus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą konkrečioje įstaigos veiklos srityje.

Taip pat korupcijos rizikos analizė būtų atliekama ne vienoje įstaigoje, o ir tam tikrame procese, apimančiame politiką formuojančias ir veiklą vykdančias valstybės ir savivaldybių įstaigas, įmones.

Siūloma peržiūrėti informacijos apie asmenį, siekianti eiti tam tikras pareigas, teikimo sistemą, išplėsti tikrintinų asmenų sąrašą, įteisinti civilinį turto konfiskavimą. Į atsparumo korupcijai didinimo veiklą turėtų būti įtraukiamos ir vidaus audito tarnybos, o valstybės ir savivaldybių įstaigos ir įmonės turi būti skatinamos vykdyti proaktyvią interesų konfliktų ir smulkiosios korupcijos prevenciją bei pažeidimų tyrimą.

Galiojančius teisės aktus antikorupciniu požiūriu vertintu ne vien tik STT, bet ir kiti subjektai, kurie atsakingi už teisinio reguliavimo stebėseną.

4. Pamatuoti ir palyginti atsparumo korupcijai veiklos rezultatus įstaigose bei valstybės ir savivaldybių įmonėse.

Siūloma sukurti atsparumo korupcijai veiklos veiksmingumo vertinimo ir palyginimo metodiką. Pagal ją valstybės ar savivaldybės įstaiga vertintų savo pačios ir jai pavaldžių įstaigų ar įmonių atsparumo korupcijai būklę. STT vertintų ir lygintų įstaigų atsparumo korupcijai veiklos veiksmingumą, o su vertinimo rezultatais turėtų būti sudaryta galimybė susipažinti ir visuomenei.

Korupcijos prevencijos (atsparumo korupcijai) metmenų ir būsimų diskusijų su partneriais ir visuomene pagrindu, numatoma kompleksiškai atnaujinti dar 2002 metais priimtą Korupcijos prevencijos įstatymą ir kitus susijusius teisės aktus.

STT kviečia visus piliečius ir institucijas susipažinti su Korupcijos prevencijos (atsparumo korupcijai) metmenimis ir iki š. m. gruodžio 7 d. pateikti savo siūlymus bei pastebėjimus dėl korupcijos prevencijos modelio Lietuvoje atnaujinimo krypčių el. p. [email protected].

Metmenų PRISTATYMAS