. Pradžia

Komisija. Nuostatai

 

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL KOMISIJOS SUDARYMO

 

2015 m. gegužės 06 d. Nr. 6-19

Širvintos

 

Vadovaudamasi 2007-06-19 Širvintų rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. 6-15 patvirtintais akcijos „Dovana miestui“ nuostatais, 2015-05-05 Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 9-404 „Dėl delegavimo į komisiją“, siekdama kurti patrauklesnį Širvintų miestą, skatinti altruistinę veiklą: 

  1. S u d a r a u akcijos „Dovana miestui“ komisiją:

Komisijos pirmininkė – Živilė Pinskuvienė, laikinai Širvintų rajono savivaldybės mero pareigas einanti Tarybos narė.

 

Nariai: Irena Vasiliauskienė, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė,

Romas Zibalas, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys,

Dangeras Pečiulis, UAB Širvintų komunalinio ūkio direktorius,

Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja,

Rita Gujienė, Buhalterijos skyriaus vedėja,

Dalia Kunevičienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja,

Vita Majerienė, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėja,

Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja,

Rima Nainienė, Dokumentų valdymo ir vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė,

Aušrinė Miliukaitė-Janovskienė, Informacinių technologijų skyriaus vyriausioji specialistė.

 

2. K v i e č i u į komisiją nario teisėmis dalyvauti dizainerę Vaivą Pauliukonytę.

 

Laikinai Širvintų rajono savivaldybės

mero pareigas einanti Tarybos narė                                                                                     Živilė Pinskuvienė

 


     

AKCIJOS „DOVANA MIESTUI“ NUOSTATAI 

PATVIRTINTA

Širvintų rajono savivaldybės mero

2007 metų birželio mėn. 19d. potvarkiu Nr. 6-15   

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kasmetinės akcijos „Dovana miestui“ (toliau – akcijos) nuostatai reglamentuoja akcijos tikslus, dalyvius, organizavimą.

2. Akciją organizuoja Širvintų rajono savivaldybė. 

II. AKCIJOS TIKSLAI 

2. Kurti savitą, patrauklų, estetiškai sutvarkytą ir saugų miestą.

3. Skatinti žmones savo altruistine veikla prisidėti prie Širvintų miesto puoselėjimo, gražinimo, gerovės kėlimo ir garsinimo.

4. Ugdyti dorines nuostatas, atsakomybę už savo būstą, kiemą, gatvę, miestą.

5. Stiprinti bendruomeniškumo jausmą.

6. Atsižvelgti į miesto žmonių poreikius ir skatinti kūrybiškumą, iniciatyvą, toleranciją ir saviraišką.

7. Ugdyti aktyvius piliečius, puoselėjančius vertybes ir gebančius jas įprasminti. 

III. DALYVIAI 

8. Akcijoje gali dalyvauti įvairaus amžiaus, įvairių pomėgių ir pažiūrų žmonės;

9. Darbus akcijai gali teikti:

9.1. fiziniai asmenys: širvintiškiai, Širvintų rajone gyvenantys ar čia dirbantys, besimokantys, Lietuvos Respublikos, užsienio šalių piliečiai;

9.2. visuomeninės ir kūrybinės organizacijos, įmonės ir įstaigos. 

IV. AKCIJOS ORGANIZAVIMAS 

10. Gyventojai savo pasiūlymus dėl akcijos darbų gali siųsti elektroniniu paštu [email protected], paprastu paštu, rašyti į rajoninę spaudą arba atnešti raštišką pasiūlymą į Savivaldybę.

11. Mero potvarkiu sudaryta komisija apsvarsto gautus pasiūlymus, atrenka  svarbiausius, realiausius ir reikalingiausius miestui. Už pasiūlymus balsuojama ir atrenkama paprasta balsų dauguma. Pasiūlymai pateikiami svarstyti visuomenei 15 dienų nuo paskelbimo Savivaldybės interneto tinklalapyje.

12. Komisija sudaro akcijos metų darbų sąrašą. Šis sąrašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje, rajono spaudoje.

13. Kasmet akcija baigiama per Miesto šventę. Šventės metu paskelbiamas ateinančios akcijos „Dovana miestui“ darbų sąrašas. Sąrašas gali būti pildomas visus metus. 

V. KOMISIJOS SUDARYMAS 

14. Komisija sudaroma mero potvarkiu.

15. Komisijos nutarimai priimami paprasta balsų dauguma posėdyje dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių. Komisijos posėdžiai protokoluojami, sprendimai neapskundžiami.

16. Komisija posėdyje apsvarsto nuveiktus darbus ir nutaria, ką nominuoti vardui  ir kuriuos   akcijos dalyvius apdovanoti. 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

17. Miesto šventės metu  akcijos dalyviams teikiami apdovanojimai.

18. Už reikšmingiausią darbą suteikiamas  vardas. Įteikiama menininko sukurta statulėlė ir Širvintų rajono savivaldybės padėka.

19. Kiti akcijos dalyviai apdovanojami Širvintų savivaldybės padėkos raštais ir dovanomis.

20.    Vardas gali būti ir nesuteikiamas, jei komisija taip nusprendžia. 

                  _____________________________________________________