. Pradžia

Specialieji planai

2020-08-12

INFORMUOJAME APIE RENGIAMĄ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ BEI GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU PLANO SPRENDINIAIS

Rengimo pagrindas: 2020 m. liepos 1 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas Nr. 9-659 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslo nustatymo“

Planavimo organizatorius: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. (8 382) 51 590, faksas (8 382) 30 270, el. p. [email protected], www.sirvintos.lt

Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, faks. 8 5 20 31 280, el. p. [email protected], www.atamis.lt. Projekto vadovas: Žilvinas Grabauskas, el. p. [email protected], tel. 8 620 51398

Planuojama teritorija: Širvintų rajono savivaldybė

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės lygmens.

Planavimo tikslai, uždaviniai:

Planavimo tikslas: nustatyti aglomeracijų ribas Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje.

Planavimo uždaviniai:

- nustatyti aglomeracijų teritorijas, urbanizuotose ar urbanizuojamose teritorijose esančias geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijų dalis, kuriose susidaro 2000 ir daugiau gyventojų ekvivalento atitinkanti tarša ir kuriose susidarančios nuotekos turi būti surenkamos centralizuotomis nuotekų surinkimo sistemomis bei įrenginiais;

- aglomeracijų teritorijose nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros prioritetines kryptis;

Plano darbų programa: susipažinti su planavimo darbų programa galima teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. S-RJ-89-20-360;

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2020 m. III ketv., planavimo pabaiga – 2021 m. I ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta.

Bendrųjų sprendinių formavimas (koncepcija): nerengiama

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros, tyrimai ir galimybių studijos, sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: neatliekamas.

Susipažinti su parengtais specialiojo plano koregavimo sprendiniais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų – susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2020 m. rugpjūčio 20 d. ir baigiasi 2020 m. rugsėjo 4 d. Nurodytu laikotarpiu su teritorijų planavimo dokumentu galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-89-20-360), savivaldybės patalpose (Širvintų rajono savivaldybė, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. (8 382) 51 590, el. p. [email protected]) bei Širvintų rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.sirvintos.lt). 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos.

Skelbiami dokumentai:

Aiškinamasis raštas

Koreguojamų teritorijų schema

Sprendiniai


2020-07-22

INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ

Rengimo pagrindas: 2020 m. liepos 1 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas Nr. 9-659 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslo nustatymo“

Planavimo organizatorius: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. (8 382) 51 590, faksas (8 382) 30 270, el. p. [email protected], www.sirvintos.lt

Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, faks. 8 5 20 31 280, el. p. [email protected], www.atamis.lt. Projekto vadovas: Žilvinas Grabauskas, el. p. [email protected], tel. 8 620 51398

Planuojama teritorija: Širvintų rajono savivaldybė

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės lygmens.

Planavimo tikslai, uždaviniai:

Planavimo tikslas: nustatyti aglomeracijų ribas Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje.

Planavimo uždaviniai:

- nustatyti aglomeracijų teritorijas, urbanizuotose ar urbanizuojamose teritorijose esančias geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijų dalis, kuriose susidaro 2000 ir daugiau gyventojų ekvivalento atitinkanti tarša ir kuriose susidarančios nuotekos turi būti surenkamos centralizuotomis nuotekų surinkimo sistemomis bei įrenginiais;

- aglomeracijų teritorijose nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros prioritetines kryptis;

Plano darbų programa: susipažinti su planavimo darbų programa galima teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. S-RJ-89-20-360;

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2020 m. III ketv., planavimo pabaiga – 2021 m. I ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta.

Bendrųjų sprendinių formavimas (koncepcija): nerengiama

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros, tyrimai ir galimybių studijos, sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: neatliekamas.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos. Apie parengto dokumento viešo supažindinimo tvarką bus informuojama papildomai.


2020-07-07

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMO PRADŽIĄ

Informuojame, kad planavimo organizatoriaus sprendimu bus koreguojamas Širvintų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas, planavimo tikslas – nustatyti aglomeracijų ribas Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje.

Koreguojamo teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Širvintų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano, patvirtinto Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. 1-90 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo“ (toliau – specialusis planas), koregavimas.

Planavimo organizatorius – Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. (8 382) 51 590, faksas (8 382) 30 270, el. p. [email protected]).

Specialiojo plano koregavimo pagrindas – Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 9-659 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslo nustatymo“.

Specialiojo plano koreguojama teritorija – Širvintų rajono savivaldybės teritorija.

Specialiojo plano koregavimo planavimo tikslas – nustatyti aglomeracijų ribas Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje.

Specialiojo plano koregavimo planavimo uždaviniai:

  1. nustatyti aglomeracijų teritorijas, urbanizuotose ar urbazuojamose teritorijose esančias geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijų dalis, kuriose susidaro 2000 ir daugiau gyventojų ekvivalento atitinkanti tarša ir kuriose susidarančios nuotekos turi būti surenkamos centralizuotomis nuotekų surinkimo sistemomis bei įrenginiais;
  2. aglomeracijų teritorijose nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros prioritetines kryptis.

Skelbiami dokumentai:

Visos teritorijų planavimo proceso procedūros bus atliekamos naudojantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (toliau – TPDRIS), interneto svetainės adresas www.tpdris.lt.

Pasiūlymus dėl koreguojamo specialiojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ar TPDRIS sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento koregavimo laikotarpį iki supažindinimo su parengtais specialiojo plano koregavimo sprendiniais pabaigos. Specialiojo plano koregavimas bus viešinamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka. Susipažinti su parengtais specialiojo plano koregavimo sprendiniais bus skiriama ne mažiau kaip 10 d. d. nuo jo paskelbimo TPDRIS.

 


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ SPRENDIMO PROJEKTĄ (2020-02-06)

Širvintų rajono savivaldybės administracija informuoja apie parengtą Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą „Dėl Širvintų rajono savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“.

Susipažinti su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais galima per 10 d. d. iki 2020 m. vasario 20 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijos Ūkio plėtros skyriuje, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, 116 kab., el. p. [email protected].

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų siųsti Širvintų rajono savivaldybės administracijai, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, el. p. [email protected], tel. (8 382)  51 590, faksas (8 382) 30 270.


Informaciją apie patvirtintus specialiuosius planus galite rasti www.regia.lt


Širvintų miesto didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo specialusis planas (aktuali redakcija: 2012 m. birželio 28 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-168 „Dėl Širvintų miesto didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo specialiojo plano patvirtinimo“):


Sprendiniai.

Nuotekų tinklų bendrasis brėžinys.

Nuotekų tinklų brėžiniai: Nr. 1; Nr. 2Nr. 3.

Vandens tiekimo tinklų bendrasis brėžinys.

Vandens tiekimo tinklų brėžiniai: Nr. 1; Nr. 2; Nr. 3.


Širvintų miesto gatvių raudonųjų linijų specialusis planas, patvirtintas 2015 m. sausio 21 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 9-50 „Dėl Širvintų miesto gatvių raudonųjų linijų specialiojo plano patvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Sprendinių brėžinys